Strategisch Plan D.S.K. 2021-2025

Het doel van de D.S.K.

Het strategisch plan 2021-2025 is het resultaat van de Werkgroep Beleid Diergeneeskundige Studenten Kring (W.B.D.). De W.B.D. bestaat uit leden, bestuursleden en oud-bestuursleden van de D.S.K.

Dit document bouwt voort op de missie en visie uit het strategisch plan 2017-2021. In het strategisch plan wordt de toekomstvisie in grote lijnen uitgezet voor de komende vijf jaar, waardoor continuïteit binnen de vereniging wordt geborgd. Dit plan beschrijft een visie, missies en ambities per thema, maar geen specifieke acties. Deze specifieke acties worden door het D.S.K.-bestuur ingevuld in het jaarlijkse beleidsplan.

Missie 2021-2025

De Diergeneeskundige Studenten Kring staat voor saamhorigheid onder de studenten van de Faculteit Diergeneeskunde. Onze leden ontwikkelen zich, mede dankzij de vereniging, tot een completer dierenarts en persoon. Het verenigingsleven omvat de pijlers extracurriculaire educatie, sociale interacties en professionele ontwikkeling. Onze cultuur van gemeenschap maakt langdurige samenwerkingen, vriendschappen en relaties in het werkveld mogelijk. De kernwaarden inzet, sociale betrokkenheid, gezelligheid en het behoud van de verenigingscultuur vormen de basis voor onze studentengemeenschap.

Organisatie en structuur

De D.S.K. is de grootste en oudste studievereniging van de faculteit Diergeneeskunde en is opgericht door studenten, voor studenten. Door de jaren heen is de D.S.K. blijven groeien en ontwikkelen dankzij de inzet van studenten, de samenwerking met de faculteit en de ondersteuning van bedrijven uit het werkveld. Dankzij de reikwijdte die de vereniging geniet, kan de D.S.K. haar missie uitdragen.

De vereniging wordt door de faculteit en het werkveld gezien als aanspreekpunt voor de veterinaire studentengemeenschap en wordt met behulp van haar leden en sponsoruitingen draaiend gehouden. Het behouden van een imago waar bedrijven, de faculteit en studenten zich mee willen associëren is dus van belang en is één van de focusgebieden van de D.S.K. Daarnaast is de beleidsvoering en het hebben van een organisatiestructuur die past bij de studentenpopulatie van belang om de ambities van de D.S.K. te kunnen verwezenlijken. De vereniging zet zich in om een zo groot mogelijk aandeel van de diergeneeskundige studenten te bereiken en hun belangen te behartigen.

De D.S.K. neemt de verantwoordelijkheid om samenwerkingsverbanden tussen de verschillende (sub)verenigingen te stimuleren. Door deze samenwerking en relaties tussen verenigingen te bevorderen wordt het voor de studenten verduidelijkt dat er ook in het veterinaire beroepsveld veel diversiteit bestaat. De D.S.K. en haar subverenigingen kunnen hierin samen een rol spelen door de studenten niet vroegtijdig een tunnelvisie te laten ontwikkelen, maar in plaats daarvan een brede blik op het veelzijdige beroep te bevorderen.

De D.S.K. heeft een rijke verenigingscultuur die zijn oorsprong vindt in 1865 en draagt zorg voor het behoud van deze cultuur. De verenigingscultuur omvat tradities die zorgen dat leden van de D.S.K. zich openstellen voor binnen- en buitenwereld, objecten en de bijbehorende verhalen, maar ook evenementen en decorum die door de jaren heen bewaard zijn gebleven. Het dragen van kledij in de Royal Ascot-stijl bij ‘Peerdepieten’ (een draverij ter gelegenheid van de dies natalis) is hier een goed voorbeeld van.

Ambities

De centraal gelegen verenigingskamer van de D.S.K. is onmisbaar voor het functioneren van de vereniging. De D.S.K. wil zich inzetten om samen met de faculteit een duurzame en toekomstgerichte ruimte te realiseren in de nieuwbouw. Zo wil de D.S.K. zowel haar letterlijke, als haar figuurlijke centrale positie binnen de faculteit behouden. Dit wil zij bereiken door in goed contact te staan met de bestuurders en medewerkers van de faculteit.

In de toekomst zullen meer processen gedigitaliseerd worden om zo een modernere en duurzamere vereniging te worden. Hierbij kan gedacht worden aan digitale inschrijvingen voor evenementen, het kopen van studiemateriaal en het delen van informatie.

De D.S.K. wil ruimte bieden aan een ieder die gemotiveerd is om activiteiten te organiseren voor de studenten van de faculteit, door dit logistiek en financieel te ondersteunen. Daarnaast wordt er getracht oplossingen aan te dragen voor studenten die wel de wens hebben om actiever in het verenigingsleven betrokken te zijn, maar die weerstand ervaren om de eerste stap te zetten. De evenementen en omgangsvormen binnen de D.S.K. zullen op dit criterium beoordeeld en waar nodig aangepast worden.

Bovendien ziet de D.S.K. de grote verscheidenheid aan veterinaire studieverenigingen als een meerwaarde en wil met al deze verenigingen samen blijven werken op het gebied van overleg met de faculteit, sociale en extracurriculaire activiteiten. Op deze manier kan de D.S.K. een breed en gevarieerd aanbod bieden aan alle studenten van de faculteit en ontstaat er een rijk veterinair studentenleven.

Extracurriculaire educatie

D.S.K. tracht in te spelen op de vraag van haar leden naar verdieping en verbreding van hun kennis en vaardigheden. De door haar georganiseerde activiteiten dragen bij aan het ontwikkelen van veterinaire competenties en ter oriëntatie op de arbeidsmarkt. Door middel van de uiteenlopende activiteiten probeert D.S.K al haar leden te bereiken en te ondersteunen.

Ambities

In een constant veranderend beroepsveld, is het belangrijk om als veterinair student op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen op zowel medisch als niet-medisch gebied. De D.S.K. heeft de ambitie om activiteiten te organiseren die inspelen op de actualiteit van het veterinaire werkveld. Daarnaast wil zij activiteiten organiseren die een aanvulling vormen op het curriculum.

Ook heeft de D.S.K. de ambitie om meer haar focus te richten op de grote educatieve evenementen zoals symposia. Deze worden als zeer waardevol en educatief ervaren. De D.S.K. wil hierbij de evenementen verder blijven ontwikkelen en op kwalitatief niveau verbeteren, om zo ook de pijler ‘Extracurriculaire educatie’ meer naar de voorgrond te krijgen.

Vetlink heeft op dit moment de potentie om hét evenement te worden voor de veterinair student ten behoeve van de individuele loopbaanoriëntatie. De D.S.K. wil dit evenement blijven ontwikkelen en hiermee de studenten verder helpen bij hun loopbaankeuzes.

In een tijd waar multidisciplinair werken alsmaar belangrijker wordt is het een ambitie van de D.S.K. om meer in te spelen op de thema One Health. De D.S.K. wil met studieverenigingen van andere Life Sciences gerelateerde faculteiten meer activiteiten gaan organiseren.

Naast het aangaan van samenwerkingen met andere studieverenigingen wil de D.S.K. ook haar huidige netwerk meer aanspreken tot het leveren van kwalitatief diverse educatieve activiteiten.

Lifelong learning

De D.S.K. wil ook meedenken in het faciliteren van een Lifelong Learning programma. Dit programma zal gericht zijn op dierenartsen en de D.S.K. zal hiervoor actief contact zoeken met de faculteit Diergeneeskunde. Er zal gestreefd worden om naast inhoudelijke programma’s studenten de gelegenheid te bieden voor ontmoeting tussen faculteit, dierenartsen en andere studenten. Dit programma is een van de mogelijkheden voor de D.S.K. om haar verbinding met de recent afgestudeerde leden te onderhouden.

Sociale interacties

De D.S.K. speelt een centrale rol in de sociale cohesie onder veterinaire studenten. Zij stimuleert een gevoel van saamhorigheid en bewerkstelligt voor studenten de mogelijkheid vriendschappen te vormen, inzet te tonen voor een gemeenschappelijk doel en contact te leggen met dierenartsen en medestudenten van alle jaarlagen. Door de organisatie van verscheidene activiteiten faciliteert de D.S.K. aan haar leden de mogelijkheid om zich sociaal te ontwikkelen en zich te ontspannen.

Ambities

Om de saamhorigheid en de sociale ontwikkeling onder alle veterinaire studenten te blijven bevorderen, is het van belang om hen enthousiast en actief te blijven betrekken in de mogelijkheden van het veterinaire studentenleven, met specifieke aandacht voor eerstejaarsstudenten. Vooral met de komst van de brede bachelor is zichtbaarheid en een actieve toenadering naar nieuwkomers van belang. Hierbij speelt het eerder genoemde imago van de D.S.K. en de inclusiviteit van een brede groep studenten een zeer belangrijke rol.

Daarbij heeft de D.S.K. de ambitie om te blijven groeien in haar inclusiviteit. Dit wil zij doen door actiever invulling te geven aan de behoeften van leden die zich minder betrokken voelen bij de D.S.K. Hierbij is aandacht voor het blijven vernieuwen en hervormen van bestaande activiteiten van belang, zodat ook de nieuwe generaties leden van de D.S.K. betrokken blijven worden.

Om studenten verder te laten ontwikkelen op sociaal gebied, is het van belang dat er vanaf het eerste jaar van de studie een sterke community ontstaat. Op deze manier worden de studenten beter voorbereid op het toekomstige werkveld en krijgen dierenartsen een beter beeld van de toekomstige generatie. Daarnaast zal de D.S.K. zich meer gaan inzetten om internationale contacten te vergroten. Hier zijn nog veel kansen te benutten. Hiervoor zal een nauwere samenwerking met de IVSA noodzakelijk en dus gewenst zijn.

Alumnibeleid

Door een community te creëren tussen eerstejaars studenten tot en met werkzame dierenartsen wil de D.S.K. ervoor zorgen dat er een netwerk kan ontstaan waardoor de dierenarts en de student zich meer met elkaar verbonden voelen. Dit zorgt voor meer saamhorigheidsgevoel in veterinair Nederland en biedt studenten bovendien een laagdrempelige manier om in contact te komen met het werkveld.

Er zal getracht worden een relatie tussen student en dierenarts op te bouwen, alsmede die tussen de oud leden en D.S.K. te behouden. De in 2020 gelanceerde D.S.K.-stagebank “VetWise” zal hier naar verwachting een belangrijk middel voor zijn.

Professionele ontwikkeling

De verenigingsstructuur van de D.S.K. biedt haar leden, door middel van commissies, de studentenraad, bijzondere afdelingen, werkgroepen en het bestuur, de mogelijkheid om in groepsverband samen te werken in het organiseren van lezingen, sportevenementen, uitwisselingen en andere activiteiten. Een deel van de activiteiten die de D.S.K. vanuit deze verenigingsstructuur organiseert draagt zo bij aan de professionele ontwikkeling van haar leden.

Commissie- en bestuursleden ontwikkelen vaardigheden op het gebied van samenwerken, vergaderen, organiseren, creatief denken en het het dragen van verantwoordelijkheid. De deelname aan een van de vele organen van de D.S.K. draagt zo bij aan de ontwikkeling van een meer complete studentijd en dierenarts.

Ambities

De D.S.K. heeft de ambitie om studenten tijdens hun studie te assisteren met het ontwikkelen van vaardigheden die naast de veterinaire competenties belangrijk zijn voor nu en later.
Dit kan in de vorm van educatieve activiteiten die studenten voorbereiden op het werkveld. Door leden meer actief te betrekken in commissies of werkgroepen, maar ook door leden te helpen met het realiseren van ideeën, kan de vereniging bijdragen aan de ontwikkeling van studenten.
Het doel is om een win-win situatie te creëren waarin leden zich willen ontwikkelen en dit doen door te participeren in het verenigingsleven. Daarnaast moet de waardering voor intrinsiek gemotiveerde leden geuit worden.

De ambitie is om studenten te helpen zodat zij na het eind van hun studie goed beslagen ten ijs komen in het werkveld. De D.S.K. realiseert zich dat zij dit niet alleen kan en zal daarom actief op zoek moeten naar samenwerkingen met organisaties vanuit het werkveld om een beter beeld te krijgen van de niet-veterinaire vaardigheden die een dierenarts nodig heeft. Initiatieven zoals de stagebank VetWise, Ready Vet Go en Vetlink zijn een goed begin. Er zal worden gestreefd naar de uitbreiding van deze en de ontwikkeling van nieuwe soortgelijke evenementen.

Slotwoord

Het strategisch plan dient als leidraad voor een bestuursjaar en zal ieder jaar geëvalueerd worden. De D.S.K. streeft ernaar zich te blijven verbeteren en koestert de inbreng van haar leden. Voor opmerkingen en eventuele onduidelijkheden na het lezen van dit stuk, kan er contact opgenomen worden via dsk.bestuur@uu.nl.